Wednesday, 9 January 2013

ALLAH ki Qudrat

yeh insect tobacco thorn worm kehlaata hai, aur tobacco kay khait mein paya jata hai, iski 8 aankhain hain jin say yeh apnay shikaar ko trap krta hai.